Privacybeleid

1. Privacy in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat u onderaan deze tekst vindt.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U kunt hun contactgegevens vinden in de sectie “Mededeling over de verantwoordelijke partij” in dit privacybeleid.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te laten functioneren. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Bij een bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma’s.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s verwijzen wij u naar het volgende privacybeleid.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kunnen v. a. IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, website-toegangen en andere gegevens zijn die via een website worden gegenereerd.

Het gebruik van de hoster is ten behoeve van de contractuitvoering aan onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het vervullen van zijn serviceverplichtingen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Wij maken gebruik van de volgende hoster:

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25
D-91710 Gunzenhausen

Overeenkomst over de verwerking van bestellingen

Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te garanderen, hebben wij een overeenkomst over de verwerking van bestellingen gesloten met onze hoster

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens op het internet (bv. bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Notitie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

REIMEDIA GmbH
Amtsstr. 25a
D-59073 Hamm

Telefoon: +49 (23 81) 4 80 17-0
E-mail: info@reimedia.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen en dergelijke) vaststelt.

Bewaringstermijn

Tenzij binnen dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet meer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden uw gegevens verwijderd nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Terugtrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht van bezwaar tegen gegevensverzameling in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 DSGVO)

Wanneer de gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 DSGVO).

Indien UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR HET DOEL VAN DIRECTE ADVERTENTIE, HEBT U HET RECHT U TE ALLEN TIJDE TE VERWIJDEREN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR HET DOEL VAN ZULKE ADVERTENTIE; DIT GELDT OOK VOOR HET OPSTELLEN VAN PROFIELEN VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDEN MET DERGELIJKE RECHTSTREEKSE RECLAME. ALS U NIET AKKOORD GAAT, WILLEN UW PERSOONSGEGEVENS VOLGENS NIET MEER GEBRUIKT WORDEN VOOR HET DOEL VAN DIRECTE ADVERTENTIE (bezwaar volgens Art. 21(2) van de GDPR).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht om beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of rechterlijk rechtsmiddel.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, aan u of aan een derde te laten overdragen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u naar ons als sitebeheerder stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

U hebt, in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen, te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Wanneer u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/is gebeurd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van om wissing.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van wissing.
  • Als u een bezwaar hebt ingediend op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van een zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een Lid-Staat.

Aanzegging tegen reclame e-mails

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd verzenden van reclame-informatie, bijvoorbeeld door middel van spam e-mails.

De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd verzenden van reclame-informatie, bijvoorbeeld door middel van spam e-mails.

4. Verzameling van gegevens op deze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Zij worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van andere bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO, tenzij een andere wettelijke basis is gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Indien toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten, en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Als cookies worden gebruikt door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

Cookietoestemming met Borlabs Cookie

Onze website maakt gebruik van de cookie-toestemmingstechnologie van Borlabs Cookie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (hierna Borlabs).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt in uw browser een cookie van Borlabs opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemmingen of de herroeping daarvan worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met de Borlabs-cookieprovider.

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of de Borlabs-cookie zelf verwijdert, of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Details over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie kunt u vinden op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Het gebruik van Borlabs Cookie Consent Technology vindt plaats om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de toegang zoekende computer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – voor dit doel moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b DSGVO, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6 (1) (f) DSGVO) of op uw toestemming (Art. 6 (1) (a) DSGVO) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om deze te wissen, uw toestemming om deze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat de verwerking van uw verzoek is voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onverlet.

Vraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw vraag met alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, vraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het doel uw aanvraag te verwerken. Wij maken deze gegevens niet bekend zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b DSGVO, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons verzonden verzoeken (Art. 6 (1) (f) DSGVO) of op uw toestemming (Art. 6 (1) (a) DSGVO) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming om deze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat de verwerking van uw verzoek is voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

Registratie op deze website

U kunt zich op deze website registreren om gebruik te maken van extra functies op de site. Wij gebruiken de informatie die u voor dit doel invoert alleen voor het gebruik van de specifieke aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De bij de inschrijving gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden verstrekt. Anders wordt de registratie door ons geweigerd.

Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze wijze te informeren.

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens wordt uitgevoerd met het oog op de uitvoering van de door de registratie tot stand gebrachte gebruikersrelatie en, indien nodig, voor het initiëren van verdere contracten (Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO).

De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd en worden daarna gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

5. Analytische instrumenten en reclame

Matomo (voorheen Piwik)

Deze website maakt gebruik van de open source web analytics dienst Matomo. Matomo maakt gebruik van technologieën die cross-page gebruikersherkenning mogelijk maken om gebruikersgedrag te analyseren (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Matomo verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt opgeslagen op onze server. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Met behulp van Matomo zijn wij in staat om gegevens over het gebruik van onze website door websitebezoekers te verzamelen en te analyseren. Zo kunnen we onder meer nagaan wanneer welke pagina’s werden bekeken en uit welke regio ze kwamen. Wij verzamelen ook verschillende logbestanden (bijv. IP-adres, referrer, gebruikte browsers en besturingssystemen) en kunnen meten of onze websitebezoekers bepaalde acties uitvoeren (bijv. klikken, aankopen en dergelijke).

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming om cookies op te slaan), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

IP-anonimisering

We gebruiken IP-anonimisering voor analyse met Matomo. Hier wordt uw IP-adres vóór de analyse ingekort, zodat het niet meer uniek aan u kan worden toegeschreven.

Hosting

We hosten Matomo exclusief op onze eigen servers, dus alle analytics data blijft bij ons en wordt niet gedeeld.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens zullen niet of slechts op vrijwillige basis worden verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het registratieformulier voor de nieuwsbrief is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link “unsubscribe” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de nieuwsbriefdienstverlener opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief of na het verstrijken van het doel. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen van onze nieuwsbriefdistributielijst te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons legitiem belang volgens Art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Na uw afmelding van de nieuwsbriefdistributielijst wordt uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener zo nodig in een zwarte lijst opgeslagen, om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst zullen alleen voor dit doel worden gebruikt en zullen niet met andere gegevens worden samengevoegd. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor het verzenden van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van Art. 6 (1) f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatig belang.

Rapidmail

Deze website gebruikt rapidmail om nieuwsbrieven te versturen. De aanbieder is rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Duitsland.

Rapidmail is een dienst waarmee o.a. de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert ten behoeve van het ontvangen van nieuwsbrieven worden opgeslagen op de servers van Rapidmail in Duitsland.

Gegevensanalyse door Rapidmail

Met het oog op analyse bevatten de e-mails die met Rapidmail worden verzonden een zogenaamde “tracking pixel”, die bij het openen van de e-mail verbinding maakt met de servers van Rapidmail. Op deze manier kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht is geopend.

Daarnaast kan met behulp van Rapidmail worden vastgesteld of en welke links in het nieuwsbriefbericht zijn aangeklikt. Alle links in de e-mail zijn zogenaamde tracking links, die kunnen worden gebruikt om uw kliks te tellen. Indien u geen analyse door Rapidmail wenst, dient u zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Voor dit doel voorzien wij een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht.

Voor meer details over de analysefuncties van Rapidmail, zie de volgende link: https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/.

Rechtsgrondslag

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onaangetast.

Duur van de opslag

De gegevens die u bij ons hebt gedeponeerd met het oog op het ontvangen van de nieuwsbrief, worden door ons of de nieuwsbriefdienstverlener opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en uit de distributielijst van de nieuwsbrief geschrapt nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Na uw afmelding voor de nieuwsbriefdistributielijst wordt uw e-mailadres door ons of door de nieuwsbriefdienstverlener zo nodig in een zwarte lijst opgeslagen, om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst zullen alleen voor dit doel worden gebruikt en zullen niet met andere gegevens worden samengevoegd. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor het verzenden van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van Art. 6 (1) f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

Voor meer details verwijzen wij u naar de kennisgevingen van gegevensbeveiliging van Rapidmail op: https://www.rapidmail.de/datensicherheit.

Overeenkomst over de verwerking van bestellingen

Wij hebben een overeenkomst gesloten met Rapidmail waarin wij Rapidmail verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden. Dit contract kan worden ingezien op de volgende link: https://de.rapidmail.wiki/files/adv/muster-auftragsdatenverarbeitung.pdf.

7. eCommerce en betalingsproviders

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, de inhoud of de wijziging van de rechtsverhouding (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO), dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om hem te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door als dit in het kader van de contractafwikkeling noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die met de betalingsafwikkeling is belast.

Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de overdracht heeft ingestemd. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.