Algemene voorwaarden
BuyOnline.Shop

Preambule
Bij de exploitatie van het platform “buyonline.shop” wordt een contract gesloten tussen de exploitant van het platform en de handelaar voor de plaatsing van de goederen van de handelaar op het platform. De volgende Algemene Voorwaarden regelen exclusief de relatie tussen de Platform Operator en de Dealer.

§ 1 Algemeen, toepassingsgebied, wijzigingen
(1) Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn uitsluitend van toepassing op de relatie tussen de platformexploitant en de handelaar. Algemene voorwaarden van de handelaar die in strijd zijn met deze AV worden hierbij verworpen. Deze worden geen deel van dit contract.
(2) De exploitant van het platform behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De handelaar wordt ten minste vier weken voordat de voorwaarden van kracht worden per e-mail of per post op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen in de voorwaarden. Daartoe kan, in plaats van de volledige tekst bij te voegen, worden volstaan met een verwijzing naar het adres op het internet waar de actuele versie kan worden geraadpleegd. Indien tegen de wijzigingen niet binnen een maand na de kennisgeving bezwaar wordt gemaakt, worden zij geacht te zijn aanvaard. Indien de wijzigingen in het nadeel van de handelaar zijn, kan de handelaar de contractuele relatie zonder opzegtermijn beëindigen binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst en duur, bezoldiging, opzegging
(1) Het contract tussen de platformexploitant en de handelaar wordt volgens de algemene regels gesloten door middel van een contractaanbod en -aanvaarding. De schriftelijke vorm is van toepassing.
(2) Door zich online in te schrijven dient de handelaar een contractaanbod in door toezending van het ingevulde inschrijvingsformulier. De platformbeheerder activeert de handelaar en zijn productaanbod na een succesvolle verificatie. Door de handelaar te activeren, wordt de overeenkomst geacht te zijn aanvaard.
(3) Er worden geen kosten aangerekend voor de registratie van gebruikers, winkels en productfeeds. Feeds, winkels en gebruikersaccounts kunnen op elk moment gratis worden verwijderd via de Online Manager.
(4) Een buitengewone opzegging is toelaatbaar indien er een belangrijke reden is waardoor het voor de betrokken contractspartij onredelijk is zich aan de overeenkomst te houden tot de volgende gewone opzeggingsdatum.

§ 3 Diensten van de exploitant
De Operator levert het Platform en biedt de Merchants ondersteuning bij het opzetten en beheren van het Platform. Hij voorziet de handelaars van een backend (online manager) voor het beheer van zijn stamgegevens en de URL van de productstroom. 

§ 4 Toelating tot het platform
De Handelaar verzoekt om toelating tot het Platform in het kader van de online registratie op grond van § 2 lid 1, waarop de Handelaar geen wettelijke aanspraak heeft. De toelating tot het platform wordt verklaard na uitdrukkelijke toelating van de kant van de platformexploitant. De toelating kan worden geweigerd na het nemen van de nodige discretionaire maatregelen, indien er geldige redenen zijn. Dergelijke redenen bestaan bijvoorbeeld wanneer de handelaar goederen aanbiedt die wettelijk niet zijn toegestaan, zoals wapens, nazi-symbolen, pornografische artikelen, enz. Tegen het besluit van de marktdeelnemer betreffende de goedkeuring kan geen beroep worden aangetekend. Zodra een goedkeuring is verleend, kan deze worden ingetrokken indien daarvoor goede redenen zijn.

§ 5 Toegang tot het platform
Toegang tot het platform wordt verleend door in te bellen op de online beheerder van het platform met behulp van een identificatie en een wachtwoord. De Handelaar zal de identificatiegegevens en het wachtwoord geheim houden en beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking. De identificatie en het paswoord mogen geen inbreuk maken op de rechten op een naam, de wettelijke voorschriften of de goede zeden. Handelen onder andermans naam of met andermans identificatie is verboden. Evenzo is misbruik van de identificatie verboden; met name mogen geen bestellingen worden geplaatst onder de naam van een andere persoon of door of voor derden. In geval van overtreding is een voor het individuele geval passende contractuele boete verschuldigd. Bovendien heeft de Concessiehouder het recht om de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, de toelating tot het platform in te trekken en het platform onmiddellijk te blokkeren voor de Handelaar. Dit geldt analoog voor alle inbreuken die zouden leiden tot een weigering van toelating tot het platform krachtens § 4.

§ 6 Plichten van de kooplieden
(1) De Merchant is verplicht om zijn stamgegevens en de productfeed URL in de Online Manager te allen tijde actueel en correct te houden. Producten van de handelaar worden gemarkeerd en gekoppeld aan zijn winkel URL.
(2) Het productaanbod van de handelaar moet correct worden beschreven. Met name de prijsstelling, een eventuele basisprijs, de verzendkosten en de leveringstermijnen moeten correct worden vermeld.
(3) De handelaren zijn verplicht om producten op het platform te plaatsen volgens de specificaties van de platformexploitant. Alle artikelen van de handelaar zullen worden toegewezen aan een bepaalde categorie. Indien een gewenste categorie niet bestaat, zal deze door de Concessieverlener kosteloos worden ingesteld na voorafgaand overleg. 

§ 7 Bemiddeling bij winkelbezoeken via het platform
Het platform ziet zichzelf als een zoekmachine voor producten. Bezoekers van het platform kopen geen producten via het platform, maar kunnen specifiek naar producten zoeken door een regio, categorie of zoektermen te selecteren. Door op producten in de zoekresultaten te klikken, worden bezoekers van het platform doorgelinkt naar de artikelpagina’s van de onlineshops van de aanbiedende dealers. Aankopen worden buiten het platform gesloten tussen de handelaar en zijn winkelbezoeker.

§ 8 Aansprakelijkheid van de exploitant; ontheffing van aansprakelijkheid
(1) De platformexploitant is, ongeacht de rechtsgrond, alleen aansprakelijk voor materiële schade en financieel verlies indien de platformexploitant of zijn plaatsvervangers deze schade hebben veroorzaakt door opzet, grove nalatigheid of nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Materiële contractuele verplichtingen, de zogenaamde kardinale verplichtingen, zijn de verplichtingen waarmee het contract evenzeer “staat en valt”. In geval van nalatig plichtsverzuim door de platformexploitant of diens plaatsvervangers is de aansprakelijkheid voor materiële en vermogensschade beperkt tot de voorzienbare, gemiddelde directe schade die kenmerkend is voor het contract. De aansprakelijkheid op grond van de productaansprakelijkheidswet voor gegarandeerde kenmerken en garanties blijft onaangetast. De exploitant van het platform is onbeperkt aansprakelijk voor toerekenbare schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam en gezondheid.
(2) Voorts is de exploitant niet aansprakelijk in geval van schending door de handelaar van de in § 6 lid 2 bij wijze van voorbeeld opgesomde wettelijke verplichtingen, in het bijzonder verplichtingen tot informatie, advies en etikettering. In geval van een vordering tegen de Operator wegens een dergelijke schending, zal de Handelaar de Operator onvoorwaardelijk en onherroepelijk vrijwaren tegen alle vorderingen en regresvorderingen van derden. De schadeloosstelling omvat ook de kosten van gerechtelijke vervolging en handhaving.
(3) De exploitant van het perron is niet aansprakelijk voor de toegankelijkheid van het perron.
(4) De aansprakelijkheid van de platformexploitant volgens de bovenvermelde verordeningen is beperkt tot de gemiddelde maandelijkse platformvergoeding met de respectieve handelaar.

§ 9 Gebruiksrechten, intellectuele eigendom, bijdragen van handelaren
(1) De teksten, foto’s en andere media die door de handelaars in de productadvertenties en productomschrijvingen worden gebruikt, mogen door de exploitant in alle media van de exploitant en van de met hem verbonden ondernemingen worden gebruikt. In geval van gebruik van teksten en foto’s/media, verzekert de handelaar dat hij de nodige rechten op de teksten, foto’s en/of media bezit met betrekking tot publicatie. Copyright-vermeldingen voor foto’s moeten in de productbeschrijving worden aangegeven. Bovengenoemde verordeningen zijn van overeenkomstige toepassing op alle andere eigendomsrechten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, enz. Door de goederen op het platform te plaatsen, garanderen de handelaren dat zij het recht hebben om de goederen online op het platform te verkopen.
(2) Indien de handelaar niet over de in lid 1 verzekerde of gewaarborgde rechten beschikt, ontheft de handelaar de platformexploitant onvoorwaardelijk en onherroepelijk volledig van alle in dit verband ingediende vorderingen en regresvorderingen van derden. Dit omvat ook de vrijwaring tegen gerechtelijke vervolging en handhavingskosten.

§ 10 Gegevensbescherming en -beveiliging
De platformexploitant sluit afzonderlijke orderverwerkingsovereenkomsten met de handelaren. De exploitant verbindt zich ertoe de toepasselijke bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven. In dit verband wordt verwezen naar de verklaring van de exploitant inzake gegevensbescherming.

§ 11 Compensatie
Compensatie is alleen mogelijk met vorderingen die door de Concessieverlener zijn erkend of die in rechte tegen de Concessieverlener zijn vastgesteld.

§ 12 Slotbepalingen
(1) Op deze voorwaarden en op de relatie tussen de handelaar en de platformexploitant is uitsluitend Duits recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
(2) De exclusieve bevoegde rechtbank is de maatschappelijke zetel van de platformexploitant.
(3) Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De onwerkzame bepaling wordt vervangen door een rechtens werkzame bepaling die het economische doel dat met de onwerkzame bepaling herkenbaar wordt nagestreefd, zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt voor het opvullen van eventuele leemten.
(4) De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting aan, dat beschikbaar is op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. De platformexploitant is niet verplicht deze dienst te verlenen. De platformexploitant is niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Status: 01.06.2021